Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ДИРЕКТИВА 2000/76/ЕО на Европейския Парламент и Съвета

НАРЕДБА №6 26/03/1999 за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

НАРЕДБА №20 от 10/02/2006 за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането да обезвреждането на СЖП - пълна

НАРЕДБА №20 от 10/02/2006 за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи  от събирането да обезвреждането на СЖП - кратка 

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

НАРЕДБА № 4 от 5/04/2013 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 на Комисията 25/02/2011

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 на Комисията 25/02/2011 - кратка

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 21/10/2009 - заменя 1774

 

ЗАКОН за управление на отпадъците

ЗАКОН за опазване на околната среда
НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko