Image

БОЛНИЧНИ ИНСИНЕРАТОРИ

С оглед на нарастващия проблем с третирането на болничните отпадъци и ограниченията наложени от Европейското законодателство, най-доброто средство за справянето с този проблем е инсинерацията. По този начин се предотвратява непосредствената опасност от застрашаване на здравето на медици, пациенти и други хора имащи контакт с тези отпадъци.   

Голяма част от болничните отпадъци се определят като особено опасни. Изгарянето се определя, като единственият сигурен начин за предотвратяването на различни здравни и екологични рискове. В най-добрия случай е локален инсинератор за всяко лечебно заведение или според населения район. С цел премахването на транспортирането на тези отпадъци на далечни разстояния.  

Този тип инсинератори се характеризират с висока сложност на изпълнение, тъй като в тях се унищожават различни видове отпадъци (спринцовки, игли, отпадъци от операционни зали и от различните видове манипулации, лекарства и медицински препарати) .  С напълно компютъризирано управление наблюдаващо и регулиращо редица параметри за правилното протичане на технологичния процес. Предлагат се и автоматични и полуавтоматични системи за подаване на материалите.    

 Съоръженията са снабдени с редица филтри и сепариращи системи с цел пълното пречистване на димните газове и отделяне на праховите частици, като те се довеждат под НДЕ.   

Всички съоръжения, произведени от ЛИТИЕ-РУСЕ ЕООД отговарят на Европейските директиви за термично третиране на отпадъци и наредбите за допустими стойности на изходящите газове.  

Задължително условие при този тип инсинератори е непрекъснат мониторингов контрол на газовите емисии изпускани в атмосферата.  

Отделеното количество топлинна енергия може да се използва  във вид на топла вода или пара. 

Ние проектираме и изработваме съоръжения изцяло по спецификата на Вашите нужди. Те могат да бъдат с капацитет от 20 до 1000 кг/час.  Видовете горива са: природен газ, пропан-бутан и дизелово гориво.

© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko